Skip to body

College of Business

Ke Zhong

Ke Zhong, PhD

Associate Professor
Department of Accounting

CWU Lynnwood 302-O
425.640.1574 x3799

zhongk@cwu.edu

Image of Ke Zhong